trong bảy giây, bạn có đủ tinh ý để nhận ra điểm bất hợp lý ở mỗi hình ảnh?

1:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt

Xem đáp án” href=”https://.net/-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p2.html”>>>Xem đáp án

Câu 2:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 1

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p3.html”>>>Xem đáp án

Câu 3:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 2

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p4.html”>>>Xem đáp án

Câu 4:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 3

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p5.html”>>>Xem đáp án

Câu 5:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 4

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p6.html”>>>Xem đáp án

Câu 6:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 5

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p7.html”>>>Xem đáp án

Câu 7:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 6

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p8.html”>>>Xem đáp án

Câu 8:

Những câu đố tìm lỗi sai đòi hỏi độ tinh mắt - 7

Xem đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nhung-cau-do-tim-loi-sai-doi-hoi-do-tinh-mat-3926345-p9.html”>>>Xem đáp án

Theo 7-Second Riddles

Theo vnexpress.net